Ograniczone zaufanie” stanowi wypadkową zasad: „pełnego zaufania” i „nieufności”. Zaufanie do innego uczestnika ruchu powinno być pełne do momentu zauważenia symptomów wskazujących na możliwość naruszenia przez niego przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jak się powszechnie przyjmuje, przekroczenie przepisów przez innego użytkownika drogi zwalnia - zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania - osobę przestrzegającą przepisów od odpowiedzialności, gdy:

- nie mogła przekroczenia ze strony współuczestnika ruchu zauważyć lub przewidzieć,

- dostrzegając przekroczenie lub je przewidując zrobiła wszystko, co było możliwe w danej sytuacji, aby zaistniałemu niebezpieczeństwu przeciwdziałać (tzw. prawidłowość manewrów obronnych);

–nie była w stanie dostosować swego zachowania do powstałych warunków.

Zasadę ograniczonego zaufania stosuje się w uzasadnionych okolicznościach jedynie wobec innych uczestników ruchu. Kierujący pojazdem, widząc oczywiście nieprawidłowe zachowanie się na drodze innego użytkownika, który nie reaguje ponadto na dawane mu sygnały ostrzegawcze, powinien - zgodnie z obowiązującą zasadą ograniczonego zaufania do tych użytkowników ruchu - zachować szczególną ostrożność. Obowiązek zachowania w takim przypadku szczególnej ostrożności tym bardziej zwiększa się, im bardziej nieprawidłowe jest zachowanie się innego użytkownika drogi oraz im trudniejsze są warunki atmosferyczne i drogowe. Ze względu na duże prawdopodobieństwo niestosowania się do zasad ruchu drogowego, właściwe jest ograniczenie zaufania wobec dzieci. Inną formę ma ograniczenie zaufania wobec osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych. Natomiast brak zaufania powinien występować w stosunku do nietrzeźwych. Nie ma zaś podstaw do stosowania zasady ograniczonego zaufania do znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń zabezpieczających. Również należy mieć pełne zaufanie do stanu nawierzchni drogi, słusznie zakładając, iż wszelkiego rodzaju usterki będą właściwie i czytelnie oznakowane.

Kolorowanka Wychowanie komunikacyjne - apel do rodziców

Drodzy Rodzice !

W niezwykle szybkim tempie rośnie liczba wszelkiego typu pojazdów. Dlatego nauka właściwego zachowania w ruchu drogowym to dla naszych dzieci nie tylko poszerzenie wiadomości o otaczającym je świecie, ale i pomoc, która może uratować życie.

Więcej