Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze

 

Opis: Niewiele jest w Polsce ustaw, które niemal natychmiast po uchwaleniu mają szansę na naukowy komentarz. Sygnalizowana w tytule pozycja autorstwa Wojciecha Kotowskiego stanowi wzorcowy przykład i godny naśladowania przykład współpracy powszechnie znanego autora z wydawnictwem, które podjęło się opracowania komentarza do uchwalonej w dniu 24 lipca 2015 r. ustawy Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1485).

Od razu w ślad za ustawodawcą warto podkreślić, że głównym celem uchwalenia nowej ustawy – Prawo o zgromadzeniach była konieczność kompleksowego i spójnego uregulowania zasad i trybu organizowania oraz odbywania zgromadzeń, ze szczególnym uwzględnieniem standardów konstytucyjnych, a także międzynarodowych, w tym praw gwarantowanych przez Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).

Problematyka regulowana w ustawie, jakkolwiek nie jest nowa, to jednak ze swej natury odnosi się do spraw społecznie wrażliwych, często dotyczy rozbieżnych interesów grupowych i wymaga często samoograniczeń ze strony organizatorów zgromadzeń, a zarazem dużej dojrzałości decyzyjnej i poczucia odpowiedzialności ze strony urzędów podejmujących konieczne decyzje. Słusznie więc intencją ustawodawcy jest stworzenie takich warunków organizowania i odbywania zgromadzeń, które z jednej strony pozwolą na pełne i efektywne korzystanie przez obywateli oraz inne podmioty z konstytucyjnej wolności organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich, z drugiej zaś zagwarantują zarówno uczestnikom zgromadzenia, jak i osobom postronnym bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zapewnią ochronę porządku publicznego oraz wolności i praw innych osób.

Od razu należy też dodać, że mocną stroną Komentarza jest przywołana w nim orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei, czytelny język sprawia, że staje się on autentycznym przewodnikiem po licznych problemach występujących przy organizacji zgromadzeń i skutecznym narzędziem do rozwiązywania tych problemów.
Komentarz, jak i omawiana w nim ustawa z 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1485), składa się z 6 rozdziałów o następujących tytułach:
1. Przepisy ogólne
2. Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
3. Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
4. Zgromadzenia spontaniczne
5. Zmiany w przepisach obowiązujących
6. Przepisy przejściowe i końcowe

Nie ma możliwości ani też nie istnieje potrzeba w formule „Naszych rekomendacji” merytorycznego odnoszenia się do prezentowanych w Komentarzu zagadnień szczegółowych.
Może tylko dla pewnego uporządkowania materii należy w ślad za Autorem zaznaczyć, że nowa ustawa definiuje zgromadzenie jako zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonej liczby osób w określonym miejscu, w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Ponieważ jednocześnie definicja zgromadzenia nie wyznacza liczby uczestników, a zatem może ich być mniej niż piętnaście osób.

Autor zaakcentował też trafnie, że w nowych rozwiązaniach ustawy znalazł się skuteczny mechanizm postępowania precyzyjnie określający zasady pierwszeństwa wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia oraz przewidziano możliwość przeprowadzenia rozprawy administracyjnej. Dokładnie określony został też tryb podejmowania decyzji oraz zasady postępowania odwoławczego.
Rygory ustawy nie dotyczą zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej oraz odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Adresaci: Rekomendowany komentarz stanowi ważne źródło wiedzy dla osób zainteresowanych organizowaniem zgromadzeń, przedstawicieli władz publicznych, policjantów i sędziów zajmujących się sprawami karnymi w zakresie objętym przedmiotem komentowanej ustawy. W przypadku zaś zaistnienia zdarzeń wymagających decyzji o wszczęciu postępowania karnego, także dla prokuratorów.

Oprac. Jan WOJTASIK
_______________________________________________________________________________________
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=157

 

Żródło:

http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=157

Kolorowanka Wychowanie komunikacyjne - apel do rodziców

Drodzy Rodzice !

W niezwykle szybkim tempie rośnie liczba wszelkiego typu pojazdów. Dlatego nauka właściwego zachowania w ruchu drogowym to dla naszych dzieci nie tylko poszerzenie wiadomości o otaczającym je świecie, ale i pomoc, która może uratować życie.

Więcej